ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ

ບ່ອນທີ່ທຸລະກິດບໍລິການຄົ້ນພົບຄວາມຍືນຍົງ

ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

This section contains useful resources for reducing plastic waste, as well as reports and information materials about the environment and our organization. You can browse all files below, filter by project or resource type, or search by words in the title.

Plastic Free Laos label requirements
  • ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ
  • Terms & Conditions
ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງກາໝາຍ ສປປ ລາວປາສະຈາກປລາສຕິກ
  • ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ
  • Research & Reports
Plastic Free Office Report
  • ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ
  • Research & Reports