ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ

ບ່ອນທີ່ທຸລະກິດບໍລິການຄົ້ນພົບຄວາມຍືນຍົງ

ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ

ເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາ

Join the team at Plastic Free Laos Label (PFLL) and lead the charge against plastic pollution while promoting sustainability in Laos. As a PFLL crew member, you’ll drive impactful educational campaigns that raise awareness about plastic’s detrimental effects and advocate responsible plastic consumption. From workshops to outreach events, your role will inspire change within schools, communities, and businesses.

Make a tangible difference by spearheading clean-up initiatives along water bodies and urban areas, showcasing the strength of community-driven environmental action. Working with PFLL offers not only the chance to directly combat plastic pollution but also personal development. Collaborate with a dedicated team, gaining insights into plastic’s impact and fostering a sustainable mindset. Your contribution will echo beyond your time, leaving a lasting legacy of environmental consciousness.

latest positions

No results found.