ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ

ບ່ອນທີ່ທຸລະກິດບໍລິການຄົ້ນພົບຄວາມຍືນຍົງ

ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ

ເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາ

Join the team at Plastic Free Laos Label (PFLL) and lead the charge against plastic pollution while promoting sustainability in Laos. As a PFLL crew member, you’ll drive impactful educational campaigns that raise awareness about plastic’s detrimental effects and advocate responsible plastic consumption. From workshops to outreach events, your role will inspire change within schools, […]