ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ

ບ່ອນທີ່ທຸລະກິດບໍລິການຄົ້ນພົບຄວາມຍືນຍົງ

ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ

ແນວໂນ້ມການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດສີຂຽວ ໃນປີ 2024

the trend among consumers is to consume more eco-friendly products and services, and investors are adapting to provide more eco-friendly products and services to support a sustainable lifestyle in the market because people in this generation are aware of the reason for the climate crisis. Therefore, they’re aware that the action and solution process must be done now (Mintel 2024 Global Consumer Trends, 2023).